FBT-Budva

Support

Support

Četvrtak, 24 Januar 2013 12:09

KZTV

KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA-CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Zanimanje Turistički vodič doživljava sve veću afirmaciju, tako da se u Evropi posebna pažnja posvećuje edukaciji za ove važne “ambasadore” turizma svake turističke destinacije. EU je donijela i posebnudirektivu o edukaciji turuističkih vodiča EN 15565 (New European standard  EN 15565 on tourist guide training). Na inicijativu i maksimalno angažovanje našeg Fakulteta, a u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, fakultetima za turizam iz Kotora i Bara, u 2011 godini usvojen je novi program obuke za turističkog vodiča u skladu sa evropskim standardima. Uspješna implementacija programa je izvršena na našem Fakultetu i još tri fakulteta u CG (u Tivtu, Kotoru i Baru), tokom 2012 godne i promovisana prva generacija “novih” turističkih vodiča, koji su dobili svoje mjesto u NOK CG i sertifikovani kao profesija u turizmu. Obuka za turističkog vodiča na našem fakultetu uvedena je kao stalni program cjeloživotnog učenja. 

 

Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeća dokumenta:
 
 • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome (za više informacija o procesu kliknite na link);
 • Sertifikat o znanju stranog jezika na nivou B2 ili više;
 • Ličnu kartu ili pasoš;
 • 2 fotografije formata za pasoš
 
 
Uslov za upis je i položen test o podobnosti za bavljenje poslovima turističkog vodiča (polaže se na Fakultetu).
 
Cijena kursa iznosi 700,00 €, a plaća se u tri rate: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u  roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

 

 

 

Subota, 29 Decembar 2012 22:12

Kurs za turističkog vodiča

Molimo polaznike koji još nisu dostavili 2 fotografije da iste donesu ili pošalju poštom na adresu fakulteta -"Akademija znanja" Žrtava fašizma bb, 85310 Budva jer moramo iskompletirati dokumentaciju da bi je poslali Ministarstvu radi izdavanja licence. Fakultet neće raditi do 14.01.2013. pa vas molimo da to učinite odmah po tom datumu. Uvjerenja o završetku kursa, do dobijanja licence, možete podići u studentskoj službi od 14.01.2013. svakim radnim danom od 10 do 13h. U prilogu možete vidjeti rezultate polaganja sa oba roka.

Četvrtak, 27 Septembar 2012 00:00

Upis

UPIS 2012
 
Fakultet je 27.08.2012. raspisao III konkurs za upis druge generacije studenata na osnovne i postdiplomske studije u dnevnim novinama "Vijesti" i "Dan". 
 
Objavljujemo test konkursa, prijave, flajer i liflet.
 
USLOVI UPISA
 
 • Direktna prohodnost: srednja škola IV stupnja, turističkog, ekonomskog i ugostiteljskog smjera i gimnazija i znanje engleskog jezika po programu srednjih škola;
 • Uslovna prohodnost: druge srednje škole IV stupnja, uz diferencijalni ispit (matematika, engleski) zavisno od vrste škole;
 • Za III godinu svršeni studenti Algonquin College i drugih viših hotelskih i turističkih škola, uz eventualne diferencijalne ispite.
 • Na specijalističke studije diploma bachelor menadžmenta u turizmu ili hotelijerstvu i bachelor srodnog menadžmenta ili ekonomije, uz diferencijalne ispite zavisno od strukture programa.

CIJENA ŠKOLOVANJA

 

Ukupna godišnja cijena školovanja iznosi 1.500,00 €, a plaća se 20% prilikom upisa, a ostalo po 150 € u 8 mjesečnih rata. Postoji mogućnost dobijanja kredita za školovanje od strane banaka, prilikom čega se odobrava popust od 5%. 
U cijenu ulaze svi troškovi školovanja, uključujući i korišćenje literature u biblioteci. Za specijalističke studije cijena je 2.000,00 €, od čega 20% prilikom upisa, a ostalo u osam mjesečnih rata po 200 €. Na plaćanje unaprijed popust je 10%.
Subota, 22 Decembar 2012 12:06

Magistarske studije

Ovaj postdiplomski program je nastavak specijalističkog programa koji je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma i akademskom zajednicom.

Program je akreditovan od strane Savjeta za visoko obrazovanje je 16. jula 2014 godine. Ideja vodilja za osnivanje ovog programa jeste produbljivanje i njegovanje istraživačke kulture kod studenata opredijeljenih za istraživanja u turizmu.

Vaša Karijera

Program magistarskih studija koncipiran je tako da se zadovolje potrebe kadrova u ključnim oblastima zaposlenja kao što su obrazovanje (univerziteti, fakulteti i srednje škole - naročito gdje se izučava turizam), javna uprava – nacionalne i opštinske administracija (posebno oblasti gdje postoji perspektiva daljeg razvoja turizma), kao i turistička industrija.

Kursevi

Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on-line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti.

Subota, 22 Decembar 2012 12:05

Specijalisticke studije

Specijalist menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu/ Master of Hospitality & Tourism Management (Jedna godina)
 
Ovaj postdiplomski program je nastavak bachelor programa koji je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma, te predstavlja optimalan spoj akademskih znanja i praktičnih vještina. Bachelor-ima menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu otvara novo poglavlje u njihovom karijernom razvoju ka višim nivoima menadžmenta u  hospitaliti industriji i turizmu, kao najvećih poslodavaca u savremenom i nadolazećem poslovnom svijetu. Program ima karakter laptop studijskog programa, s obzirom da je ovaj prenosni računar osnovno tehničko pomagalo u njihovoj edukaciji i radu. 
 
Vaša Karijera
 
Studijski program vas priprema za nastavak razvoja uspješne karijere u menadžmentu u turizmu i ugostiteljstvu, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, uključujući Region, Evropsku uniju, Ameriku i druge zemlje gdje se razvija hospitaliti industrija i turizam. Mogućnosti za razvoj uspješne menadžerske karijere se otvaraju na višim nivoima menadžmenta, konsaltinga i nastavnog i istraživačkog rada u: hotelijerstvu, boutique nekretninama, resortima, kruzerima, dobavljačima u turizmu, planiranju konferencija i događaja, vođenje kazina, rad u vladi, organizacijama civilnog društva i konzalting firmama, kao i u naučno – istraživačkim organizacijama i institucijama visokog obrazovanja. 
 
Kursevi
 
Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti. 
 

Cijena školovanja

Ukupna godišnja cijena školovanja iznosi 2.000,00€, s plaća se 20% prilikom upisa, a ostalo po 200€ u 8 mjesečnih rata. Postoji mogućnost dobijanja kredita za školovanje od strane banaka. U cijenu ulaze svi troškovi školovanja, uključujući korišćenje literature u biblioteci. Na plaćanje unaprijed popust je 10%.

 

Subota, 22 Decembar 2012 12:01

Osnovne studije

Bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu/ Bachelor of Hospitality & Tourism Management
(Tri godine)
 
Program je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma, te predstavlja optimalan spoj akademskih znanja i praktičnih vještina. Svršenim srednjoškolcima širom otvara vrata i izvrsno ih priprema da se suoče sa dinamičkim izazovima hospitaliti industrije i turizma, kao najvećih poslodavaca u savremenom i nadolazećem poslovnom svijetu. Diplomiranim studentima daje izvrsnu bazu za razvoj uspješne karijere, na osnovu zavidnog nivoa znanja o turizmu i ugostiteljstvu i stečenih liderskih upravljačkih vještina. Program ima karakter laptop studijskog programa, s obzirom da je ovaj prenosni računar osnovno tehničko pomagalo u njihovoj edukaciji i radu. 
 
Ovaj program je dobro prilagođen za studente koji: 
 
 • Uživaju u interakciji s ljudima različitog bekgraunda; 
 • Uživaju koristeći kreativan, strateški i kritičan način razmišljanja za rješavanje problema,
 • Su zainteresovani za ispitivanje održivosti u  globalnoj industriji turizma i ugostiteljstva,
 • Žele sudjelovati u plaćenoj praksi, co-op edukaciji; 
 • Žele napredovati u stvarnom, odnosno živućem okruženju za učenje. 
 
Vaša Karijera
 
Studijski program vas priprema za uspješnu karijeru u menadžmentu u turizmu i ugostiteljstvu, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, uključujući Region, Evropsku uniju, Ameriku i druge zemlje gdje se razvija hospitaliti industrija i turizam. Mogućnosti za razvoj uspješne menadžerske karijere se otvaraju u: hotelijerstvu, boutique nekretninama, resortima, kruzerima, dobavljačima u turizmu, planiranju konferencija i događaja, vođenje kazina, rad u vladi, organizacijama civilnog društva i konzalting firmama. 
 
Kursevi 
 
Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti. 

Cijena školovanja

Ukupna godišnja cijena školovanja iznosi 1.500,00€, s plaća se 20% prilikom upisa, a ostalo po 150€ u 8 mjesečnih rata. Postoji mogućnost dobijanja kredita za školovanje od strane banaka. U cijenu ulaze svi troškovi školovanja, uključujući korišćenje literature u biblioteci. Na plaćanje unaprijed popust je 10%. Nosiocima diplome "Luča" i sportistima obračunava se popust od 30%.

 

 

 

 

Četvrtak, 20 Decembar 2012 15:27

Biblioteka

U okviru Univerzitetskog centra "Akademija znanja" organizovana je  Gradska biblioteka u kojoj je i sektor stručnih knjiga Fakulteta za biznis i turizam, Budva. Radi se o kompletu klasične i elektronske literature, prema programima Fakulteta, koji broji oko 300 jedinica. U sastavu biblioteke je i čitaonica, gdje studenti mogu koristiti raspoloživu literaturu.
Četvrtak, 20 Decembar 2012 15:10

Akademski kodeks

Etički kodeks Fakulteta je skup načela iz područja morala i profesionalne etike kao smjernica za profesionalni rad i javno djelovanje svih članova fakultetske zajednice (studenti, nastavnici, saradnici, administracija, menadžment). Svim članovima/članicama fakultetske zajednice jamči se djelovanje u skladu sa sposobnostima i sloboda u stepenu u kojem ne ograničavaju slobodu drugih osoba. Svi članovi/članice fakultetske zajednice u obavljanju svoje djelatnosti dužni su čuvati ugled i dostojanstvo svoje profesije i Fakulteta kao cjeline, te su dužni odgovorno i etički se odnositi prema drugim članovima/članicama fakultetske zajednice. Fakultet sve članove/članice fakultetske zajednice upoznaje s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.
Četvrtak, 20 Decembar 2012 13:39

Nastavni kadar

 • Akademik, prof.dr Miljan Radović, Beograd 
 • prof.dr Rade Ratković, Budva 
 • prof.dr Vidoje Vujić, Opatija
 • prof.dr Luka Filipović, Budva, Beograd 
 • prof. dr Momir Dragašević, Podgorica 
 • dr Miroslav Dragićević, Zagreb
 • dr Sanja Čižmar, Zagreb
 • prof.dr Ljubomir Pejović, Podgorica
 • prof.dr Ivo Županović, Kotor 
 • prof.dr Ivo Armenko, Budva 
 • prof.dr Zoran Todorović, Podgorica 
 • prof.dr Maria Popović, Bar
 • doc.dr Nikola Vukčević, Tivat
 • doc.dr Maksut Hadžibrahimović, Ulcinj
 • prof.dr Lidija Zec, Podgorica 
 • mr Olivera Popović, Podgorica 
 • mr Ljiljana Pjerotić, Budva
 • mr Irena Koprivica, Budva 
 • mr Gordana Mušura, Budva 
 • mr Slavica Asanović, Budva
 • doc.dr Iva Bulatović, Podgorica
 • Ljiljana Krgović, Budva
 • Milica Šoć, Budva
 • Bojana Rucović, Budva
Vi ste ovde: Home Nastava Ankete Support